ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin 0

ในช่วงแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของวังสวนสุนันทาซึ่งถือเป็นพระราชฐานและสถานที่ประทับพักผ่อนพระราชพิธีพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้รับการสถาปนาเป็น “สวนสุนันทา” ซึ่งตั้งชื่อจากสวนของพระอินทร์ในสวรรค์ดาวดึงส์และพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีต่อมาในรัชกาลที่ 6 ได้มีการสร้างน้ำหนักเพิ่มเติมเพื่อเป็นที่ประทับสำหรับ เจ้านายชั้นในรวมถึงอาคารที่พักสำหรับผู้เกษียณอายุ 32 น้ำหนักโดยวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินาถปิยมหาราชประดิษฐามีความยินดีที่จะจัดตั้ง “โรงเรียนนิภาการ” ขึ้นในสวนสุนันทาเพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับสตรีเพื่อให้การศึกษาแก่บุตรผู้มีเกียรติ ข้าราชการและผู้ว่าการชั่งตวงวัดต่างๆ

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2475 ยังมีความแตกต่างของระบอบการปกครองที่ส่งผลต่อระบบราชวงศ์อย่างมากทำให้ราชวงศ์ ในสวนสุนันทากลัวอันตรายทางการเมืองจึงทยอยออกจากสวนสุนันทา ส่งผลให้วังสวนสุนันทาที่สวยงามครั้งหนึ่งถูกปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลและโรงเรียนนิภาคารถูกถอดออกโดยอนุมานเมื่อในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วังสวนสุนันทาที่ทรุดโทรมได้รับมา สวยงามอีกครั้งครม. มีมติให้ใช้พื้นที่วังสวนสุนันทาให้เกิดประโยชน์โดยเปลี่ยนจากราชสำนักเป็นสถานศึกษาและจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาของชาติ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาโดยลำดับ สวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลิตบัณฑิตที่เน้นความรู้ครูผู้หลักผู้ใหญ่ให้เรียนรู้ในระดับสูง มีชายคนหนึ่งรับผิดชอบอนาคตของโลกกับกระแสสากล มีจิตวิญญาณแห่งความท้าทายโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความล้มเหลว

พิธีเริ่มต้นด้วยหัวหน้าผู้บริหารและทีมผู้บริหารวางพานพุ่มสักการะต่อด้วยพิธีบวงสรวงพระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณ (ชวินรังสิพราหม ณ กุล) หัวหน้าฝ่ายพิธีพราหมณ์สำนักพระราชวังมองการสูญเสียหัวหน้าผู้บริหารของ สภามหาวิทยาลัยรักษาการแทนอธิการบดีและคณะผู้บริหารได้ทำการริบจากนั้นสาขาวิชานาฏศิลป์ (นาฏศิลป์ไทย) เพื่อการบูชาคณะผู้บริหารได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงในทะเลสาบหน้ามหาวิทยาลัย

หลังจากสิ้นสุดพระราชพิธีเสียแล้วได้ทำพิธีสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนรวมทั้งเทพยดาและเทพเจ้าที่ครอบคลุมพื้นที่วิทยาเขตนครปฐมพระครูบวรธรรมานุสิฐ (สารปวโร) พระสงฆ์พุทธมณฑลและคณะสงฆ์วัดมะขาม นครปฐม 10 รูปพระ. เสร็จสิ้นการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ผู้เข้าร่วมในพิธีดอกไม้ธูปเทียนพระสงฆ์แสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเพื่อจบพิธีกรรม
“ มหาวิทยาลัยต้นแบบที่ดีของสังคม”

ดูแลมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและเป็นแบบอย่างของสวนสุนันทาในด้านการสอนการวิจัยการบริการการเรียนการสอนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *